Klachten en verzoekprocedure

Klachten- en verzoekprocedure AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, is opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie die gegevens zijn bepaalde rechten. De AVG volgt overigens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op.

Uit hoofde van onze dienstverlening worden bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn. Echter in sommige gevallen is verwerking van uw persoonsgegevens vereist op grond van wetgeving (bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering WWFT).

BalvertAdviseurs Finance & Tax is net als vele andere organisaties gehouden aan de AVG en heeft haar procedures hierop ingericht. Ter zake van het beleid dat wij hierin voeren verwijzen wij u naar onze privacyverklaring en naar de relevante passage van onze opdrachtovereenkomst.

Uw rechten:

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht:

  • Om te weten of persoonsgegevens van u verwerkt worden;
  • Op inzage en afschrift van deze gegevens;
  • Op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn; nb. ten aanzien van verwijdering merken wij op dat een verzoek tot verwijderen niet in strijd mag zijn met de bewaarplicht of andere regelgeving die verwijderen verhinderd;
  • Om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen; nb ten aanzien van vernietiging merken wij op dat een verzoek tot vernietiging niet ins strijd mag zijn met de bewaarplicht of andere regelgeving die vernietiging verhinderd;
  • Op het verzet tegen verwerking van uw gegevens; nb ten aanzien van het verzet merken wij op dat een dergelijk verzet gewogen zal worden naar de omstandigheden die in casu van toepassing zijn en dat bij dwangmatige verwerking (bijvoorbeeld vanuit andere wetgeving) hierin mee zal worden gewogen.

BalvertAdviseurs Finance & Tax tracht uiterst zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en heeft hiertoe de nodigde richtlijnen ontwikkeld en beveiligingsmaatregelen getroffen, beiden afgestemd en in balans met een doeltreffende dienstverlening.

Indien u inzage wenst in of een afschrift van uw persoonsgegevens, danwel u wenst een correctie, aanvulling, verwijdering of vernietiging van gegevens, kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen.

De AVG beschouwt cliënten als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage en of een afschrift wensen van hun persoonsgegevens dienen zelf de aanvraag in te dienen.

Uw aanvraag kan eerst in behandeling worden genomen na het tonen van een geldig ID bewijs, bijvoorbeeld door het opsturen daarvan. Vorenstaand uiteraard conform de voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken betreffende verwijdering of vernietiging dienen te zijn voorzien van motivatie. Wij zullen in beginsel binnen vier weken reageren op uw verzoek. Alvorens wij tot definitieve behandeling overgaan, zullen wij nagaan bij de AVG wat de meest recente regelgeving ter zake hiervan van ons vraagt. Afhankelijk van welke verplichtingen hieruit voor ons voortvloeien zullen wij invulling geven aan uw verzoek. De eventuele kosten inzake uw verzoek zullen wij in rekening brengen, echter niet eerder dan dat wij deze aan u hebben medegedeeld.

Indien wij uw verzoek afwijzen zullen wij de afwijzing voorzien van onze motivatie.

Indien wij niet kunnen reageren op uw verzoek binnen de gestelde termijn van 4 weken, zullen wij dit schriftelijk aan u kenbaar maken en aan u kenbaar maken wat daarvan de reden is.

Een verzoek kunt u richten aan: info@balvertadviseurs.nl

Of per post:
BalvertAdviseurs Finance & Tax
Maartje Offerserf 24
1705 LC Heerhugowaard

Indien u zich uiteindelijk niet kunt vinden in de wijze waarop wij uw klacht en / of verzoek hebben afgehandeld, heeft u het recht zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Klachtenprocedure van kracht dd. 25-5-2018